Användarvillkor

Användarvillkor Uzit 

För att alla ska kunna handla tryggt och säkert på Uzit behöver du följa våra användarvillkor. Läs igenom villkoren och kontakta Uzit om det är något du är osäker över.

Villkoren är till för din säkerhet på Uzit

Annonser som inte följer reglerna publiceras inte. Är du osäker på om din annons följer reglerna, kontakta info@uzit.se

Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Uzits webbplats och mobila applikationer (gemensamt ”Webbplatsen”) reglerar din användning av Uzits tjänster (”Tjänst” eller ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Uzit Sverige AB, org. nummer 559312-1824 (”Uzit”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från och med den 1 augusti 2022. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

Ditt Abonnemang 

Ditt abonnemang tecknas för ett månadspris om 29kr/månad eller för ett år om 299kr. Du kan säga upp avtalet med en månads uppsägning och detta görs i appen under konto ( Radera mitt konto ). Första året går halva abonnentens avgift ( minus kostnader till Apple & google ) tillbaka till den förening du valt vid registrering förutsatt att medlemmen betalat minst 6 månader av 12. Som betalande abonnent annonserar du hur mycket och när du vill. Du måste skänka minst 10% upp till 100% av varans värde till din förening. Du kan också lägga upp annonser som ”skänkes” då får du betala 10kr för den vara du skänkt till din klubb. Alla betalningar sker direkt från dig via swish till klubben när du ta bort annonsen som såld eller skänkt. Vill du bara köpa saker på plattformen kan du vara medlem i Uzit gratis. Avslutar du ditt abonnemang försvinner dina utlagda annonser och din information raderas.  

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till Tjänsterna så behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Uzits integritetspolicy som är tillgänglig på webbplatsen innehåller information om vilken information vi samlar i, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter. 

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren. Tjänsterna används av privatpersoner och inte företag. Tjänsterna kan också användas av registrerad förening. 

Annonsering på Uzit

I Uzits Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Uzit måste du följa reglerna för annonsering. Uzit förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Uzit även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Uzit en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet. Genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Uzit får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Uzits rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Uzit för Uzits användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Uzit innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Uzits exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Uzit.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Uzit.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

Som användare av Uzits tjänster medger du att Uzit har möjlighet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer/användare. 

Ansvarsbegränsning

Uzit garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Uzits kontroll och Uzit ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Uzit kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Uzit har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. Uzit ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Uzit ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Uzits sida. Uzit ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst annonskostnaden.

Uzit ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Uzit skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Uzit måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att Tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när Tjänsten har fullgjorts. Tjänsten anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Uzit, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Uzit eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Uzit kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna, uppdatera eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Uzit rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

Uzit äger rätt att när som revidera Användarvillkoren.I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft. Vid var tid gällande Användarvillkor finns tillgängliga på Webbplatsen. 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontaktuppgifter

Uzit Sverige AB, 352 42 Växjö

E-post: info@uzit.se 

För snabbast möjliga svar använd istället vårt kontaktformulär.

Regler för annonsering

Uzit gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Uzit ”Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Uzit tillhandahåller inga företagsannonser, dock kan föreningsannonser förekomma. 

Publiceringstid

Uzit tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Uzits app/Webbplats. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Uzit vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av Uzit efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Uzit förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan lag eller mot Uzits etiska policy. Uzit förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Uzit.

Uzits meddelandetjänst

I Uzit meddelandetjänst kan du som har ett användarkonto på Uzit skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra användare finns på så vis samlade i ditt användarkonto. Observera att du behöver ha ett användarkonto på Uzit för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av andra användare.

När du använder meddelandetjänsten visas ditt förnamn för den du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att:

  • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Uzits meddelandetjänst.
  • Använda Uzits meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
  • I övrigt missbruka Uzits meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Uzit kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Uzit kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler. Uzit förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo

Om en annons nekas publicering får du ingen återbetalning, då din annons publiceras fritt i antal då du är månadsbetalare av Tjänsten på Uzit. 

Språk

Plattformen Uzit är endast utgiven på svenska men även annonser på engelska tillåts. 

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning eller att skänka. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds i annonsen. 

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, då dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar, och eftersom annonsen är Uzits egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

Bytesförslag 

Vi tillåter inte att man skriver ut bytesförslag i annonstexten. Anledningen till detta är att när användare söker på sajten efter en vara, som även stämmer överens med ett av dina bytesförslag, så dyker din annons upp trots att annonsen inte innehåller den varan. Vi vill att det ska bli så enkelt som möjligt för användare att hitta det de söker på sajten utan att få missvisande sökträffar. Säljer du exempelvis en golfklubba, Mizuno får du inte skriva andra märken eller modeller, så som exempelvis Ping eller Taylor Made. 

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller under flera än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons

Det är tillåtet att byta ut eller lägga till en vara vid ändring eller förnyelse av annonsen. Då våra annonser är kostnadsfria är detta möjligt. 

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Uzit förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Uzits bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor i samma annons när varorna inte hör till samma kategori. De olika varorna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin ”Säljes” och Skänkes i katagorin ”Skänkes”.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder

Bilder och filmer med människor eller verklighetstrogna modeller som visar underkläder eller badkläder är inte tillåtet.

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan Uzit visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation kan visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och Uzit tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Uzit om något inte stämmer.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. 

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Uzit varvid Uzit får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder.

Deklaration av försäljning

Under vissa förutsättningar kan du vara skyldig att redovisa inkomsten i din deklaration. Läs mer hos Skatteverket. 

Tidigare versioner

Tidigare versioner av Uzits användarvillkor återfinns på Webbplatsen.